Hospodaření obce

Plnění rozpočtu v roce 2016

Rozvaha 2016

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Závěrečný účet 2016

Audit 2016