Vyhláška o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
Vyhláška o poplatku ze psů
Vyhláška o poplatcích za komunální odpad  Znění z roku 2013

Vyhláška o zákazu prodeje z roku 2016

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

Obecní zastupitelstvo v Dománovicích se dne 16.12.2003 usneslo podle § 10 a § 84 odst. 2m písm. l, zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů na této obecně závazné vyhlášce.

Článek I

Volné pobíhání psů a jiného domácího a hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích je zakázáno. V případě, že majitel psa nebo jiného domácího zvířectva bude opakovaně upozorněn na volný pohyb jeho zvířat a nezjedná nápravu, bude jeho případ předán a následně řešen přestupkovou komisí.

Článek II

Za veřejná prostranství jsou považována všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.).

Článek III

Na tato místa je vstup se zvířaty zakázán: dětská a sportovní hřiště, parky, hřbitov.

Článek IV

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle zákona č. 200/1991 Sb.v platném znění.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004

Květoslava Vedralová, starostka
Jaroslava Brandová, místostarostka

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003
O poplatku ze psů

Obecní zastupitelstvo v Dománovicích  dne 16.12.2003 schválilo na základě § 14 odst. 2 a § 1 písm a), § 2 zákona č. 565/1990 O místních poplatních a podle § 10 a § 84 odst. 2m písm. l, zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I
Předmět poplatku

 1. Předmětem poplatku je poplatek ze psů

 2. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců

Článek II
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Článek III
Oznamovací a ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15-ti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo vznik a zánik osvobozením a to do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Článek IV
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 10-ti dnů. Vlastníci jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili.

Článek V
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

 2. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Článek VI
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok

     a) za psa                                                          40,- Kč
     b) za druhého a každého dalšího psa                 100.- Kč

Článek VII
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Článek VIII
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa který je

    a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
     b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
     c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

Článek V
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tomu, kdo nesplní povinnost ve stanovené lhůtě dle čl. IV odst. 1 až 4 svou ohlašovací povinnost, může obec uložit pokutu dle platných právních předpisů

 2. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Vyměřené poplatky zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

 3. Pokud vlastník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

 4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 5. V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění.

 6. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004

Květoslava Vedralová, starostka
Jaroslava Brandová, zástupkyně starostky